PF TEOCTIST DESPRE INTEGRAREA EUROPEANĂ

În Uniunea Europeană, poporul român intră nu atât cu valori economice ci, mai ales, cu valoarea credinţei, contribuind prin cultura şi tradiţia sa la îmbogăţirea spirituală a Europei.


Întâistătătorul Biserici Ortodoxe Române consideră extrem de important faptul că toate cultele din România au susţinut şi susţin integrarea României în structurile europene. Numai împreună cultele din România pot contribui la sprijinirea eforturilor tuturor românilor spre dreptate socială şi respectarea demnităţii fiecărui om. Spre a exemplifica orientarea şi contribuţia Bisericilor în acest sens, trebuie menţionate întrunirile reprezentanţilor cultelor din România din 1995 şi 2000 şi adoptarea Declaraţiei comune de susţinere a demersurilor ţării noastre de aderare la Uniunea Europeană, în care se spune, printre altele: Cultele religioase din România sunt o componentă majoră a societăţii româneşti de astăzi şi aduc o contribuţie importantă la viaţa spirituală şi socială a României, fiind sensibile atât la dificultăţile, cât şi la progresele acesteia.

În mesajul final al Conferinţei de la Bucureşti în iunie 2000, se menţiona că organizarea întrunirii este expresia voinţei tuturor Cultelor din România de a participa la înnoirea spirituală şi moral-socială a ţării şi a fost scos în evidenţă faptul că, în realizarea unităţii europene, trebuie să se acorde importanţă maximă şi dimensiunii spirituale, culturale şi sociale a unităţii europene. Alături de toate categoriile de credincioşi reprezentaţi la această conferinţă, conducătorii Bisericilor au subliniat, prin intermediul declaraţiei finale, că acestea doresc să îşi exercite responsabilităţile ce decurg din aderarea României la Uniunea Europeană. Având o viaţă religioasă bogată, România este pregătită să contribuie la îmbogăţirea patrimoniului spiritual şi cultural european, reafirmând respectul pentru viaţă, demnitatea persoanei umane, dreptul la proprietate, valoarea familiei şi a solidarităţii umane, acordând o atenţie deosebită garantării libertăţii de gândire, conştiinţă, credinţă şi religie. Procesul de unificare europeană care vizează în mare măsură o unificare economică, poate fi deplin în condiţiile în care se realizează şi o îmbogăţire spirituală europeană. Păstrându-şi identitatea spirituală proprie, modelată în decursul istoriei, alături de celelalte ţări europene, contribuţia României va mări valoarea tezaurului spiritual şi cultural european.

Exigenţele europene ale angajamentului ecumenic al Bisericii Ortodoxe Române îşi au în parte originea în însăşi orientarea europeană a societăţii româneşti, care se consideră pe drept cuvânt întru totul europeană. Biserica Ortodoxă Română a cultivat relaţii ecumenice intense la nivel european cu mult înainte de a se pune problema integrării României în structurile europene. Biserica Ortodoxă Română este membră a Conferinţei Bisericilor Europene (CEC) încă de la înfiinţarea acestei organizaţii ecumenice europene. Pentru Biserica Ortodoxă Română, CEC reprezintă platforma ecumenică europeană prin excelenţă, atât pentru cooperarea ecumenică dintre toate Bisericile, cât şi pentru cooperarea Bisericilor cu instituţiile europene de la Bruxelles şi Strasbourg.

Din punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Române, Ortodoxia nu este legată numai de o parte a Europei, nu împarte continentul în două şi, deci, nu există graniţe delimitate confesional între ea şi celelalte Biserici cu care aceasta coexistă în mod complementar. Este un străvechi adevăr, rostit răspicat de un reprezentant de seamă al teologiei şi culturii Europei occidentale, care era originar din Răsărit, şi anume Sfântul Irineu de Lyon, conform căruia Biserica este răspândită în toată lumea, până la marginile pământului.

Specificul Ortodoxiei româneşti este acela de a fi de cultură latină şi în acelaşi timp de credinţă ortodoxă, ceea ce constituie o legătură specială a acestei tradiţii cu Europa. Din acest punct de vedere, Europa are nevoie nu numai de factori economici şi politici, ci şi de tradiţia ei creştină, inclusiv de tradiţia creştină ortodoxă. România aduce în Europa istoria ei plină de suferinţă, de jertfe şi de martiri pentru credinţă. Biserica Ortodoxă Română oferă Europei trăirea vie a credinţei ortodoxe în comuniune. Nici o instituţie europeană sau mondială nu se poate substitui Bisericilor, a căror lucrarea este de permanentă îmbunătăţire a omului, de desăvârşire şi chiar de îndumnezeire a lui. Acestea sunt obiectivele ecumenismului european, din punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Române, pentru care Europa nu poate avea un viitor durabil fără afirmarea şi manifestarea deplină a credinţei creştine. Bisericile sunt chemate să contribuie la construirea noii Europe, lucrare pe care Bisericile nu o pot desfăşura cu succes decât numai împreună.

Extras din conferinţa cu tema „Exigenţele ecumenismului actual din punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Române“, susţinută de Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST la Universitatea Ludwig-Maximilian din München, Germania (9 mai 2003).

Sursa: http://www.patriarhia.ro/

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.